ورود

صنایع سنگ و معدنیمصالح ساختمانی

sad
پر کاربردترین مصالح ساختمانی
استانداردها : موسسه استاندارد ایران ISIIR
شرکت :
sadid
سدید بتن
تنها واحد ملی نمونه استاندارد استان قم
متولی محصول : تولیدکننده
نحوه بسته بندی : مایع