ورود

فلزاتآهن و مصنوعات آنها

IMG_2453
چهار پروفيل جدید در سبد محصولات ذوب آهن اصفهان
استانداردها : موسسه استاندارد ایران ISIIR
شرکت :
IMG13124075
ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن ، آروزی ملی ایرانیان
شکل محصول : جامد
متولی محصول : تولیدکننده