ورود

فلزاتمس

n00029194-t
شرکت صنایع مس شهید باهنر
استانداردها : موسسه استاندارد ایران ISIIR
شرکت :
n00029194-t
صنایع مس شهید باهنر
اگر مشرق زمین را گاهواره تمدن بشری نامیده اند
شکل محصول : ورقه
متولی محصول : تولیدکننده